Prawidłowy wzrost i rozwój roślin w dużej mierze zawdzięczamy różnorodnym mikroorganizmom. W znaczącej mierze dotyczy to rozmaitych bakterii, które w glebie, dzięki wykorzystywaniu węgla z pozostałości roślinnych, wspomagają procesy właściwego odżywiania roślin, działają stymulująco na wzrost, umożliwiają prawidłowe kiełkowanie nasion i rozwój młodych siewek, oraz utrudniają zasiedlanie korzeni przez różne chorobotwórcze organizmy. Aktywność bakterii jest chociażby istotnym elementem wpływającym na dostępność fosforu, którego niedostatek stanowi często kluczowy problem w produkcji kukurydzy.  Ich rola jest jednak znacznie szersza, ponieważ wpływają także na polepszenie warunków powietrzno-wodnych, poprawę struktury gruzełkowatej gleby a nawet zwiększenie retencji wodnej. Wzrost intensyfikacji rolnictwa, który wiąże się chociażby z uprawą orkową, brakiem właściwego płodozmianu jak również wieloletnim stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin doprowadził do silnego zubożenia gleb we właściwą ilość i dostępność bakterii. Tymczasem z uwagi na postęp technologiczny możliwe jest obecnie wprowadzanie do środowiska glebowego specjalnie wyselekcjonowanych, niepatogennych bakterii, których namnażanie odbywa się w komputerowo sterowanych bioreaktorach, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem produkcji. W ten sposób produkowany jest preparat REWITAL Pro+, zastosowanie którego umożliwia poprawę rozwoju roślin, a tym samym wzrost plonu kukurydzy. Wraz z jego zastosowaniem wprowadza się do środowiska glebowego szereg mikroorganizmów probiotycznych, dzięki którym przywrócona zostaje równowaga mikrobiologiczna gleby i następuję uruchamianie reakcji biochemicznych mających duży wpływ na gospodarowanie przez rośliny azotem, fosforem i siarką.

W wyniku intensywnego wzrostu korzeni kukurydza tworzy bardzo gęsty system korzeniowy, zwłaszcza w jej wierzchniej warstwie i w ten sposób może stosunkowo łatwo pobierać składniki mineralne, także te o mniejszej ruchliwości, a tym samym mniejszej dostępności jak fosfor i potas. Niemniej jednak bardzo intensywny rozwój systemu korzeniowego w początkowym okresie rozwoju, już w fazie 4 liści sprawia, że gatunek ten cechuje bardzo duża wrażliwość na czynniki środowiskowe i właściwą dostępność składników pokarmowych. W badaniach 3-letnich wykazano, że stosowanie środka REWITAL Pro+ powoduje nawet dwukrotny wzrost dostępności fosforu, który co prawda występuje w glebie w dużych ilościach, ale zazwyczaj w formach niedostępnych dla roślin. Fosfor to kluczowy pierwiastek szczególnie w początkowym okresie wzrostu kukurydzy. Decyduje przede wszystkim o prawidłowym rozwoju systemu korzeniowego oraz wpływa na aktywność biologiczną gleby. Dostępność fosforu przyczynia się także do efektywniejszego wykorzystania także innych składników. Fosfor jest jednak dostępny dla roślin tylko wtedy, kiedy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni, w odległości nie mniejszej niż 1 mm. W tej sytuacji aplikacja nawozów fosforowych, nie zawsze okazuje się efektywna i może wymagać ich dostarczania zlokalizowanego, bądź nawet współrzędnego.

Bardzo istotnym elementem wpływającym na dostępność fosforu jest aktywność mikrobiologiczna podłoża. W glebach uprawnych fosfor występuje w formie organicznej w ilości 25-50% ogólnej zawartości tego składnika, a jego dostępność zależy od tempa mineralizacji biochemicznej. Polega ona na produkowaniu przez korzenie roślin i różne mikroorganizmy glebowe specyficznych enzymów wpływających na ten proces. Do mikroorganizmów produkujących enzymy uwalniające fosfor zaliczamy chociażby bakterie z grup: Bacillus czy Pseudomonas które, o ile stworzymy im odpowiednie warunki rozwoju, wpływają na wzrost dostępności tego pierwiastka jak również innych składników. Dodatek bakterii probiotycznych obecnych w preparacie REWITAL Pro+ zwiększa efektywność zastosowanych nawozów oraz wpływa na lepsze wykorzystanie zasobów glebowych poprzez uruchamianie w środowisku glebowym reakcji biochemicznych mających istotny wpływ na transport makro- i mikroelementów.  W badaniach prowadzonych w IUNG w Puławach w roku 2013 uzyskano wzrost plonu suchej masy kukurydzy w uprawie na kiszonkę o 8,5% w wyniku zastosowania środka REWITAL Pro+ w dawce 2,0 l/ha (2 x 1,0 l/ha) oraz sukcesywnie, o 13,5% kiedy to REWITAL Pro+l zastosowano w dawce 3,0 l/ha (3 x 1,0 l/ha). W tym samym badaniu potwierdzono ponad 2,5 krotny wzrost liczby bakterii w glebie po zastosowaniu tego preparatu.

W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha rozcieńczyć 1 l preparatu w 200-500 l wody. REWITAL Pro+ można stosować w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu. Można go stosować nawet 2-3 razy w okresie wegetacyjnym. W szczególności poleca się wykonywać zabieg przed siewem kukurydzy. Jego stosowanie wpływa na poprawę warunków powietrzno-wodnych, poprawę struktury gruzełkowatej gleby, zwiększenie retencji wodnej oraz zapobieganie wypłukiwaniu składników pokarmowych poza strefę korzeniową roślin. Długie utrzymywanie się aktywności bakterii w glebie powoduje, że efekt ich zastosowania utrzymuje się od wschodów do nawet kilku tygodni później.

Rewital Pro+ ułatwia również efektywne niszczenie resztek pożniwnych kukurydzy, która

pozostawia bardzo dużą ilość masy organicznej, co w sytuacji ograniczonego dostępu do nawozów pochodzenia zwierzęcego powinno zostać uwzględnione w bilansowaniu zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Po zbiorze tej rośliny, przy średnim plonie w resztkach pożniwnych na powierzchni 1 ha pozostaje przeciętnie ok. 90 kg azotu, 35 kg fosforu w formie P2O5, 170 kg potasu w formie K2O i 34 kg magnezu. Jak efektywnie i w jakim czasie z rozłożonej słomy, w wyniku mineralizacji zostaną udostępnione składniki pokarmowe dla kolejnej uprawy zależy od aktywności mikroorganizmów glebowych. Nie bez znaczenia jest również to, że resztki pożniwne stanowią źródło porażenia dla następnych upraw jak chociażby grzybami rodzaju Fusarium na stanowisku przed zbożami czy w monokulturze kukurydzy. W tej sytuacji zastosowanie preparatu do rewitalizacji środowiska glebowego, jakim jest REWITAL Pro+, efektywnie przyspiesza rozkład resztek.Dzięki jego użyciu mineralizacja resztek pożniwnych ulega skróceniu do 2-3 miesięcy. REWITAL Pro+ przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby, jak również usprawnia szereg reakcji biochemicznych mających wpływ na dostępność i przyswajanie składników pokarmowych. Następuje szybsza mineralizacja i z czasem uwalniane są również wcześniej niedostępne dla roślin substancje pokarmowe zawarte w resztkach pożniwnych. Nasileniu ulega również procesy próchnicowania, a tym samym następuje poprawa stosunków powietrzno-wodnych jak i struktury gruzełkowatej gleby Dzięki procesowi liofilizacji preparat wyróżniają się na tle preparatów konkurencyjnych długim terminem przydatności do użycia i stosunkowo dużą odpornością na inne środki ochrony roślin, z którymi jest w pełni mieszalny bez negatywnych konsekwencji dla jego działania. W wyniku zastosowania preparatu mineralizacja słomy i innych resztek pożniwnych roślin jest szybsza i efektywniejsza. Szybszy rozkład szczątków organicznych prowadzi z kolei do ograniczenia liczebności chorobotwórczych organizmów w pozostałościach roślinnych.

REWITAL Pro+ należy stosować w dawce 1l/ha na ścierń, słomę i następnie jego wymieszanie z glebą z uwzględnieniem podorywki, talerzowania i mulczowania. W celu zwiększenia procesu mineralizacji, można do preparatu dodać dawkę azotu w ilości 5-10 kg w przeliczeniu na czysty składnik, co zawęzi stosunek węgla do azotu i ograniczy tym samym unieruchomienie składników pokarmowych, wynikających z “zablokowania” azotu wykorzystywanego przez mikroorganizmy do rozmnażania. 


NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Wyzwania związane z wprowadzeniem Zielonego Ładu – jednym z rozwiązań mikrobiologiczne wiązanie azotu atmosferycznego

Mikrobiologiczne wiązanie azotu atmosferycznego w koncepcji zrównoważonego rolnictwa Obieg azotu jak również innych składników pokarmowych jest w warunkach naturalnych ściśle związany z aktywnością mikrobiologiczną różnych mikroorganizmów glebowych. Zdolność wielu rodzajów pożytecznych bakterii i grzybów dzięki ich zdolnościom do rozkładu materii organicznej ułatwia roślinom przyswajanie wielu niezbędnych do ich wzrostu składników pokarmowych. W przypadku najważniejszego składnika […]

Więcej

Współpraca z Klastrem „Polska Natura”

W związku z rozszerzaniem badań dotyczących skuteczności działania produktów Bio-Lider w uprawach ogrodniczych nawiązaliśmy  współpracę z Klastrem „Polska Natura”. Jest to organizacja społeczno-gospodarcza działająca na rzecz rozwoju regionu południowego Mazowsza, która od wielu lat w bardzo skuteczny sposób zajmuje się badaniem i opracowywaniem sposobu produkcji owoców i warzyw przy ograniczeniu pozostałości środków ochrony roślin. Program ten zwany […]

Więcej

Super Power w kukurydzy

Kukurydza to bardzo szczególna roślina uprawna. Z uwagi na jej tropikalne pochodzenie, a tym samym odmienny cykl asymilacji węgla (C4) wymaga praktycznie przez cały okres wegetacji odpowiedniej ilości ciepła i światła. W wyniku właściwej selekcji a następnie hodowli doczekała się, co prawda odmian dostosowanych do umiarkowanych, czy nawet chłodniejszych stref klimatycznych, niemniej nadal pozostaje roślina […]

Więcej